Regulamin


Regulamin powstał w oparciu o Ustawę z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta z dalszymi zmianami.

1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.dom-slowa.pl zwanym dalej Sklepem, jest firma Wydawnictwo Dom Słowa Andrzej Lwowski z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 57/4, NIP 6342300932, REGON 241403636. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dom-slowa.pl lub listownie na adres: 40-087 Katowice, ul. Sokolska 57/4

2. Usługobiorcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.dom-slowa.pl zwanym dalej Klientem, jest osoba składająca zamówienie na towar, który ma być dostarczony pocztą

3. Przedmiotem świadczonych usług jest obsługa zamówień na oferowane towary. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w funkcjonowaniu strony www.dom-slowa.pl

4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu

5. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta zamówienia za pomocą formularza na stronie Sklepu lub emailem. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą mailową

6. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany w mailu potwierdzającym zamówienie. Koszt wydania i odebrania towarów ponosi Klient. Zapłatę za towar należy dokonać przelewem na konto podane w mailu potwierdzającym zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania na wpłatę to 5 dni od momentu zamówienia towaru. Po upływie tego czasu, przy braku wpłaty, zamówienie jest anulowane. Zamówienia są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon lub, na życzenie klienta, faktura VAT)

7. W przypadku nieotrzymania zamówionego towaru, klient zgłasza ten fakt za pośrednictwem adresu email: kontak@dom-slowa.pl, podając numer zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy

8. Klient może w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie listownie lub drogą elektroniczną. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Zwracany towar należy dostarczyć na adres firmy (przesyłka pocztowa na koszt Sklepu, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w naszej ofercie)

9. Klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy (przesyłka pocztowa na koszt Sklepu). Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny, albo może odstąpić od umowy i uzyskać pełen zwrot kosztów

10. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: kontakt@dom-slowa.pl

11. Dane osobowe Klienta są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Wypełnienie formularza z danymi Klienta, oraz akceptacja niniejszego regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@dom-slowa.pl

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.